Jitae Taekwondoklub følger loven om børneattest.

Dette betyder at alle trænere og hjælpetrænere skal indhente børneattest, inden de kan undervise børn under 15 år alene.

Lov om børneattest:

Lov om indhentelse af børneattest trådte i kraft pr. 1. juli 2005.

Her kan du finde oplysninger om reglerne, og hvordan de frivillige sociale organisationer skal håndtere dem.

Hvad siger reglerne?

Fra 1. juli 2005 skal frivillige sociale organisationer og foreninger indhente børneattest, når de ansætter eller beskæftiger personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Kravet om børneattester er en konsekvens af "Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv" som blev vedtaget i Folketinget i juni 2005. I loven blev de enkelte ministerier bemyndiget til nærmere at afgrænse, hvem der er omfattet af pligten til at indhente børneattest og hvilke jobfunktioner, der skal være tale om.

I Socialministeriets bekendtgørelse fremgår det, at frivillige sociale organisationer og foreninger, der modtager økonomisk støtte efter Lov om social service § 18, stk. 2, skal indhente børneattest for personer, der skal ansættes eller beskæftiges i organisationen eller foreningen, hvis personerne som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Der skal desuden være tale om, at personerne skal have fast tilknytning til organisationen eller foreningen.

Hvad er en børneattest?

En børneattest er en særlig form for straffeattest, som giver oplysninger, om en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år.

En børneattest indeholder alene oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:

  • ? incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
  • ? udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
  • ? blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år

Hvis en person er dømt for disse overtrædelser, vil det også fremgå af en almindelig straffeattest. Men efter en vis årrække vil dommene ikke længere stå på straffeattesten som følge af forældelsesreglerne. Disse forældelsesregler gælder ikke for børneattester.

Hvilke frivillige sociale organisationer skal indhente børneattester?

Fra 1. juli 2005 skal frivillige sociale organisationer og foreninger, der modtager økonomisk støtte efter lov om social service § 18, stk. 2, indhente børneattest.

Pligten til at indhente børneattest gælder for personer, der skal ansættes eller beskæftiges i organisationen eller foreningen, hvis de skal have direkte kontakt med børn under 15 år, og hvis der er tale om en fast tilknytning til organisationen.

For frivillige sociale organisationer og foreninger, der ikke modtager § 18-støtte, er det frivilligt, om de vil indhente børneattester.

Hvem har ansvar for at indhente børneattester?

Det er arbejdsgiveren, der skal indhente attesten. I de frivillige sociale organisationer vil det sige, at det er bestyrelsen, der har ansvar for at indhente børneattester.

Hvem skal der indhentes børneattest på?

I frivillige sociale organisationer, der modtager økonomisk støtte efter servicelovens § 18, skal der indhentes børneattester på:

Personer, der skal ansættes eller beskæftiges (herunder engageres som frivillige), hvis personen skal have direkte kontakt med børn under 15 år, og hvis der er tale om, at personen skal have fast tilknytning til organisationen.

At der er tale om fast tilknytning vil sige at:

1. Det fra ansættelsens eller beskæftigelsens begyndelse er hensigten, at tilknytningen skal være af fast og længerevarende karakter. I sådanne tilfælde skal der indhentes attest inden ansættelsen.

2. Personen har været ansat eller beskæftiget i mere end 3 måneder, og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en sammenhængende periode af mere end to ugers varighed har haft direkte kontakt med børn under 15 år – og personen fortsat skal være tilknyttet aktiviteten e.l. I sådanne tilfælde skal der indhentes børneattest senest 3 uger efter, at ovenstående er opfyldt.

Der skal ikke indhentes ny børneattest, hvis personen overgår til anden ansættelse eller beskæftigelse inden for den samme organisation.

Hvordan indhenter I børneattester?

Når organisationen skal indhente børneattest – skal I rekvirere to blanketter fra Det Centrale Kriminalregister. Det drejer sig om:

1. Børneattest

2. Samtykke til indhentning af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister

I kan rekvirere begge blanketter hos Rigspolitiet.

Det er en forudsætning for at kunne indhente børneattest, at den person, som oplysningerne vedrører, giver sit samtykke på samtykkeformularen.

I skal samtidig være opmærksomme på, at hvis en person ikke giver sit samtykke til, at der indhentes børneattest, så må organisationen ikke ansætte eller beskæftige vedkommende, og I må heller ikke engagere personen som frivillig.

Normalt vil I få den udfyldte blanket retur fra Rigspolitiet inden for en uges tid.

Hvordan håndterer I børneattester i organisationen?

Når I indhenter en børneattest, vil I modtage en blank (negativ) eller en positiv børneattest fra Rigspolitiet.

En blank (negativ) børneattest vil sige, at den person, der er indhentet oplysninger om, ikke har fået domme for sædelighedsforbrydelser mod børn.

En positiv børneattest vil sige, at den person, der er indhentet oplysninger om, har en eller flere domme for sædelighedsforbrydelser mod børn.

Sammen med attesten vil organisationen også modtage en vejledning om, hvordan den skal håndtere personoplysningerne i henholdsvis den blanke (negative) og den positive børneattest.

Du kan finde vejledningerne om håndtering af personoplysninger i børneattester på Kulturministeriets hjemmeside - Vær opmærksom på at der er to vejledninger hhv.:

  • ? Vejledning om håndtering af positive børneattester
  • ? Vejledning om håndtering af blanke (negative) børneattester

Sådan gør I - trin for trin

1. Find ud af, hvem der skal indhentes lovpligtig børneattest på i jeres organisation – ansatte, frivillige og andre.

2. Drøft og beslut, hvordan I vil håndtere den situation, at en person ikke vil give samtykke til, at I indhenter oplysninger. Hvis personen ikke giver sit samtykke, må I ikke ansætte eller beskæftige den pågældende i organisationen – og I må heller ikke engagere vedkommende som frivillig.

3. Drøft og beslut, hvad I vil gøre, hvis I får tilbagemelding om, at personen har en dom på sin attest.

4. Indhent og udfyld de to blanketter – se de tidligere link i afsnittet ”Sådan indhenter I børneattest”.

5. Få en underskrift på samtykkeformularen af den person, I skal indhente oplysninger om. Informer vedkommende om, hvad samtykke indebærer.

6. Send de to blanketter til Rigspolitichefens Afdeling D, Kriminalregisteret, Børneattester, Postboks 93, 2650 Hvidovre. Normalt vil I få den udfyldte børneattest retur fra Rigspolitiet inden for en uges tid.

7. Håndter den modtagne børneattest som angivet i den vejledning, I modtager fra Rigspolitiet.

Hvad sker der hvis I ikke indhenter de lovpligtige børneattester?

Hvis en organisation med fortsæt undlader at indhente børneattester, kan den idømmes en bøde. Det er politiet, der fastsætter bødens størrelse.

Hvor kan du læse mere?

  • ? Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv.
  • ? Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer.

Rådgivning

Har du spørgsmål om børneattester i frivillige sociale organisationer, eller ønsker du råd og vejledning om dette tema, er du velkommen til at ringe til Center for frivilligt socialt arbejde og tale med en af vores rådgivere på telefon: 66 14 60 61.